herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

I. Miejsce pracy: Urząd Gminy Świerklany, 44-264 Jankowice ul. Świerklańska 54.

II.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

III. Zakres zadań:

1. Prowadzenie rejestru mieszkańców.
2. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych.
3. Przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu i powrotu z zagranicy.
4. Wymeldowywanie z pobytu stałego i czasowego.
5. Prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach meldunkowych.
6. Aktualizacja rejestru PESEL
7. Rejestrowanie wszelkich zmian dotyczących ewidencji ludności w aplikacji „Żródło.”
8. Sporządzanie wykazów:
- wojskowych
- dzieci do przedszkoli
- uczniów do szkół i gimnazjum.
9. Udostępnianie danych osobowych i wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz z rejestru cudzoziemców zgodnie z przepisami prawa.
10. Dokonywanie zameldowań cudzoziemców i prowadzenie ich rejestru.
11. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy tematycznie związanych z zakresem czynności.
12. Występowanie do MSWiA o nadanie PESEL.
13. Prowadzenie spraw dotyczących repatriantów.
14. Prowadzenie listy obecności pracowników Urzędu Gminy.
15. Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu Gminy.
16. Prowadzenie rejestru delegacji.
17. Wykonywanie zadań z zakresu USC za wyjątkiem zadań zastrzeżonych dla Kierownika USC.
18.Wykonywanie prac zleconych przez Wójta , Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Ogólnych, które nie zostały ujęte w niniejszym zakresie zadań.

IV. Wymagania niezbędne kandydata:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku prawo lub administracja.
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
6. Znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu pracy.
7. Znajomość obsługi komputera , w tym przynajmniej programów: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
8. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
9. Oświadczenie o możliwości podjęcia pracy od dnia 02.11.2016r.
10. Doświadczenie wynikające z pracy w administracji publicznej - minimalny staż pracy – 2 lata.

V . Wymagania dodatkowe kandydata:

1. Podstawowa wiedza na temat elektronicznego obiegu dokumentów (SEKAP) oraz platformy usług elektronicznych (PEUP)
2. Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki).
3. Znajomość obsługi aplikacji ŹRÓDŁO.

VI . Wymagane dokumenty składane przez kandydata:

1. List motywacyjny
2. Życiorys – curriculum vitae.
3. Dokumenty poświadczające staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
4. Kserokopie dyplomów potwierdzające wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, kserokopia prawo jazdy.
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim.
7. Oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie.

VII . Warunki pracy na danym stanowisku:

1. Praca przy komputerze, praca wiąże się również z wyjazdami w teren.

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności, które zostanie dołączone do jego akt osobowych.
2. Z wyłonionym kandydatem zostanie najpierw zawarta umowa na czas określony nieprzekraczający 6 miesięcy.


W treści oferty należy zamieścić formułę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”.Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do dnia 19 sierpnia 2016 roku. w sekretariacie Urzędu Gminy w Świerklanach (pok. nr 21) osobiście lub drogą pocztową. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór do pracy na stanowisko podinspektora ds. meldunkowych”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świerklany. Dokumenty naboru osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole jako 5 najlepszych kandydatów będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty naboru pozostałych osób, które nie zakwalifikowały się mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych. Jeśli przez okres 3 miesięcy osoba zainteresowana nie zgłosi się po odbiór dokumentów, dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Świerklany. Pracownikiem do kontaktów z kandydatami będzie Pani Małgorzata Dudek tel. (032) 4327526.

 

Wójt Gminy Świerklany

(-) Tomasz Pieczka

Data publikacji: 08 sierpień 2016 rok.

Sesja Rady Gminy On line

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

logo204x53eaktywni

karta seniora

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

Senior

telefony

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008