herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

OBWIESZCZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świerklany

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz.U. 2017, poz. 1023) w związku z uchwałą Nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Świerklany z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 4051)

Wójt Gminy Świerklany
zawiadamia, że w dniu 1 sierpnia 2017 r. Rada Gminy Świerklany przyjęła uchwałę Nr 205/XXXII/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świerklany. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Przyjęta uchwała stanowi podstawę do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świerklany, dzięki któremu można będzie podjąć kompleksowe działania rewitalizacyjne na najbardziej zdegradowanym obszarze gminy, tj. na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Na terenie tym możliwe będzie efektywne pozyskiwanie dofinansowania dla określonych w programie projektów rewitalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zaplanowane w programie projekty będą służyły pobudzeniu aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji, przywróceniu estetyki i ładu przestrzennego, zachowaniu dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz poprawie jakości życia mieszkańców.
Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych i terminie ich przeprowadzenia zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.swierklany.pl/ w "Ogłoszenia" - "Komunikaty", na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerklany oraz na stronie internetowej: http://swierklany.pl/43-uncategorised/2137-gminny-program-rewitalizacji2017.

 

Wójt Gminy Świerklany
/ mgr Tomasz Pieczka/

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326