herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

I.  Nazwa i adres jednostki:

     Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach

     ul. Boryńska 4,  44-266 Świerklany.

II. Określenie stanowiska urzędniczego: 

      Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:                      

Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.                  

IV. Miejsce pracy:                                                                                                

      Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach  

      ul. Boryńska 4 , 44-266 Świerklany

V.  Zakres zadań i odpowiedzialność:

  1.Realizowanie zadań statutu  Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych
     (statut w załączeniu)
  2. Współpraca z dyrektorami szkół przy opracowywaniu projektów planów finansowych.
  3. Zarządzanie Gminnym Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w  Świerklanach.
  4. Opracowywanie planów finansowych  jednostki na  rok budżetowy, prowadzenie gospodarki   finansowej  i rozliczanie się z budżetem Gminy,
  5. Realizacja obowiązków kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o  finansach  publicznych,
  6. Realizacja obowiązków kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości,                                                              
  7. Realizacja obowiązków kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych,
  8. Realizacja obowiązków kierownika jednostki w rozumieniu ustawy  o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.
  9. Realizacja zadań pracodawcy w stosunku do pracowników  jednostki zgodnie z kodeksem pracy i ustawą  o pracownikach samorządowych. 
10. Realizacja uchwał i zarządzeń organów gminy w zakresie objętym działalnością jednostki.

VI. Wymagania niezbędne kandydata:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne.
 2. Doświadczenie wynikające z pracy w administracji publicznej -  minimalny staż pracy – 3 lata.
 3. Znajomość ustaw: ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu postepowania administracyjnego, Kodeksu pracy.
 4. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego.
 5. Znajomość zasad prowadzenia gospodarki finansowej.  
 6. Umiejętność obsługi programów MS Word, MS Exel, biegła znajomość obsługi komputera.
 7. Ukończenie 18 roku życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
 10. Obywatelstwo polskie.

VII. Wymagania dodatkowe kandydata

 1. Kurs kwalifikacyjny  lub studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
 2. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.
 3. Komunikatywność i łatwość przekazywania informacji.
 4. Dobra organizacja pracy.
 5. Wysoka kultura osobista.
 6. Umiejętność kierowania  zespołem.
 7. Dokładność, sumienność w wykonywaniu obowiązków.

VIII. Wymagane dokumenty składane przez kandydata:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys.
 3. Kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kwestionariusz osobowy.
 5. Oświadczenie kandydata o znajomości wymaganych ustaw.
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie.
 8. Kserokopia dowodu osobistego.
 9. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu).
 10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.

IX. Warunki pracy:

 1. Z wyłonionym kandydatem zostanie najpierw zawarta umowa o pracę na czas określony, nieprzekraczający sześciu miesięcy.
 2. Wymiar czasu pracy- ¾ etatu  
 3. Praca wykonywana będzie w siedzibie GZOPO  w godzinach jego funkcjonowania.
 4. Praca będzie wiązać się  z korzystaniem z komputera.  

    X. Informacje dodatkowe

 1. W treści oferty należy zamieścić formułę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).
  1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę,  zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności za brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,  które zostanie  dołączone do jego akt osobowych.
 2. Ofertę z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych  i zaadresowanych kopertach do  01 września 2017r. w sekretariacie Urzędu Gminy Świerklany (pok. Nr 11) ul. Świerklańska 54 ,44-264 Jankowice, osobiście lub drogą pocztową. Na kopercie powinien być umieszczony napis „Nabór do pracy na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach”
 3. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja  o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świerklany. Dokumenty naboru osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone  w protokole jako 5 najlepszych kandydatów będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty naboru pozostałych osób, które nie zakwalifikowały się  mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych. Jeśli przez okres  3 miesięcy osoba zainteresowana nie zgłosi się po odbiór dokumentów, dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
 4. Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Świerklany zs. w Jankowicach oraz  Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach.  Pracownikiem do kontaktów z kandydatami będzie Pan Paweł Łazarczyk tel. 324327539

Data publikacji: 21 sierpień 2017r.                                 

                                                                                  

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326