herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Informuję, iż w dniu 15 marca 2018r. o godz. 15,30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25.01.2018r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXXVIII/17 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2018.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2018-2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklany.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerklany w 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerklany na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Świerklany z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklany.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Świerklany na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
16. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku.
17. Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy Gminy Świerklany z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
18. Sprawozdanie za 2017 rok z wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany.
19. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
20. Interpelacje radnych.
21. Wnioski, pytania i oświadczenia radnych.
22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Świerklany
Justyna Błatoń

Sesja Rady Gminy On line

akcja zima

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326