herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Koniec roku szkolnego jest doskonałą okazją do podsumowania tego, co w ostatnim czasie zrobiono dla gminnych placówek oświatowych. Dzięki staraniom Gminy udało się m.in. doposażyć gabinety profilaktyki zdrowotnej oraz biblioteki działające we wszystkich trzech szkołach podstawowych. Placówki te zostały ponadto objęte projektem „Aktywnej tablicy”, w ramach którego otrzymają nowoczesny sprzęt inreaktywny. Same również pozyskują środki na własny rozwój, biorąc udział w różnych konkursach i współpracując z fundacjami czy prywatnymi firmami.

Tylko w tym roku udało się zrealizować kilka istotnych działań, które na celu miały stworzenie dzieciom i młodzieży lepszych warunków do nauki oraz rozwój talentów naszych młodych mieszkańców. Kilka projektów zostało już zakończonych, inne wciąż są realizowane - przykładem może być projekt pt. „Sport porusza szkołę!”, polegający na organizacji dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów. Jest to program rządowy, którego całkowity koszt w przypadku Gminy Świerklany wynosi 20 100,00 zł, a dofinansowanie - 10 050,00 zł. Zajęcia sportowe kontynuowane będą po wakacyjnej przerwie.

Warto również wspomnieć o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. W ramach tegoż programu możliwy stał się zakup książek dla bibliotek szkolnych – w ub. roku Gmina zdobyła środki na doposażenie biblioteki działającej w Szkole Podstawowej w Jankowicach oraz w Gimnazjum w Świerklanach (książki zakupione przez świerklańskie gimnazjum powiększyły księgozbiór ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 2). Kwota dotacji – 24 tys. zł (po 12 tys. zł dla placówek w Jankowicach i Świerklanach) posłużyła na zakup nowości wydawniczych z zakresu beletrystyki oraz lektur szkolnych i innych książkowych pozycji. Niedawno dowiedzieliśmy się, że także SP nr 1 powiększy swoje zasoby biblioteczne (dotacja 12 tys. zł). Tak jak w przypadku dwóch poprzednich placówek, oprócz zakupu książek w ramach ww. przedsięwzięcia w szkole na ul. Boryńskiej odbywać się w nowym roku szkolnym wydarzenia promujące czytelnictwo oraz realizowane będą projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki, jak również zacieśniona zostanie współpraca z innymi bibliotekami publicznymi.

Jeśli chodzi o doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, to środki Ministerstwa Zdrowia w wysokości ok. 10 tys. zł przeznaczone zostały na zakup apteczek, aparatów do mierzenia ciśnienia, tablic do badania wzroku i wielu innych sprzętów wykorzystywanych w pracy przez szkolne higienistki.

Najnowszym projektem jest „Aktywna tablica”. Dzięki rządowym środkom uda się wyposażyć nasze szkoły podstawowe w 6 interaktywnych monitorów dotykowych (po 2 na placówkę). Koszt całości określono na 52.500,00 zł, z czego Gmina otrzyma 42.000,00 zł dotacji. Warto również wspomnieć o unijnym projekcie pt. „Edukacja bez barier +” (RPO WSL), zakładającym organizację dodatkowych zajęć dla uczniów (m.in. matematyczno-przyrodniczych, logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych) oraz doposażenie placówek poprzez zakup pomocy dydaktycznych i organizację szkoleń oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli. Koszt całkowity projektu, to 501 899,00 zł, a wnioskowana dotacja wynosi 451 709,00 zł. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, w chwili obecnej oczekujemy na oficjalne rozstrzygnięcie konkursu.

Poniżej prezentujemy wykaz środków pozyskanych na rozwój edukacji w gminie w latach wcześniejszych. Od roku 2015 do dnia dzisiejszego udało nam się pozyskać na ten cel kwotę ponad pół miliona złotych, a kolejne projekty czekają na ocenę. 

2017 r.

- projekt unijny „Radosne przedszkole” (RPO WSL), przewidujący utworzenie 59 nowych miejsc przedszkolnych w Świerklanach oraz organizację zajęć dodatkowych, koszt całkowity 334 562,00 zł, dotacja 284 377,00 zł;

- wyjazdy dzieci na Zieloną Szkołę – WFOŚiGW, koszt całkowity 95 480,00 zł, z czego dofinansowania 15 060,00 zł;

- projekt unijny „Edukacja bez barier” (RPO WSL), polegający na organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów wraz z doposażeniem placówek, koszt całkowity 339 394,00 zł, dotacja 305 454,00 zł;

- unijny projekt „Śląskie bajki i legendy” (Euroregion Silesia) - rozwój współpracy SP Jankowice i czeskiej szkoły Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, koszt całkowity 46 402,00 zł, dotacja 41 761,00 zł;

- doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach (szczegóły w tekście),

2016 r.

- projekt „Odkrywcy leśnych skarbów”, zakładający utworzenie pracowni ekologicznej w SP Jankowice, środki z WFOŚiGW (Zielona pracownia), wartość całkowita 21 799,00 zł, dofinansowanie 17 439,00 zł;

- projekt „EKO-pracownia” - utworzenie pracowni ekologicznej w Gimnazjum w Świerklanach, środki z WFOŚiGW (Zielona pracownia), wartość całkowita 35 665,00 zł, dofinansowanie 28 532,00 zł;

- wyjazdy dzieci na Zieloną Szkołę – WFOŚiGW, koszt całkowity 54 940,00 zł, z czego dofinansowania 8 120,00 zł;

- projekt „Bezpieczna +” (organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów), rządowy program, wartość całkowita 33 882,00 zł, dofinansowanie 27 105,00 zł;

- projekt „Rozbudowa kompleksu oświatowego poprzez budowę dodatkowej części 4-oddziałowego budynku Przedszkola nr 2 w Świerklanach wraz z kuchnią i remontem pomieszczeń” – projekt unijny (RPO WSL) zakładający budowę nowego budynku Przedszkola nr 2 w Świerklanach, koszt całkowity 5 216 503,00n zł, dofinansowanie 2 306 486,00 zł; dodatkowa informacja: inwestycja rozpoczęta w sierpniu 2014 r., wniosek złożono w konkursie w 2015 r., natomiast dofinansowanie pozyskano w 2016 r. (podpisanie umowy);

2015 r.

- projekt pt. „Książki naszych marzeń” (zakup książek do bibliotek szkolnych) – program rządowy, koszt całkowity 8 125,00 zł, z czego dofinansowania 6 500,00 zł;

- projekt pt. „Blisko a zarazem daleko od błędnej rzeczywistości” (przeciwdziałanie uzależnieniom) - program rządowy, koszt całkowity 23 413,00 zł, z czego dofinansowania 18 373,00 zł;

- wyjazdy dzieci na Zieloną Szkołę – WFOŚiGW w Katowicach, koszt całkowity 56 280,00 zł, z czego dofinansowania 8 060,00 zł.

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326