herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „B” Świerklany Dolne – Etap I.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 48 ust. 1 i 1a ww. ustawy wystąpiono pismem z dnia 11.06.2018 r. znak: RGP.6722.0001.2018 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz pismem z dnia 11.06.2018 r. znak: RGP.6722.0001.2018 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „B” Świerklany Dolne – Etap I.

Pismem z dnia 4 lipca 2018 r. znak: WOOŚ.410.296.2018.PB Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. zmiany planu.

Pismem z dnia 9 lipca 2018 r. znak: ONS-ZNS.522.21.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowywanego projektu ww. zmiany planu.

Z wymienionymi uzgodnieniami i uzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia przedmiotowej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice.

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326