herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Aktualności

OGŁOSZENIE

1. Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr 298/XLV/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zasad powołania Komitetu Rewitalizacji i ustalenia jego regulaminu.

2. Komitet Rewitalizacji Gminy Świerklany jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, przedsiębiorców,  rganizacji pozarządowych) z organami gminy. Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Wójta Gminy Świerklany. Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji.

3. W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 8 do 10 członków, w tym:
- nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami mieszkańców obszaru rewitalizacji,
- nie więcej niż 1 osoba będąca przedstawicielem organizacji pozarządowej,
- nie więcej niż 1 osoba będąca przedstawicielem przedsiębiorcy,
- nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami mieszkańców gminy,
Oprócz członków wybieranych w trybie otwartego naboru, w Komitecie zasiądą też:
- nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami Urzędu Gminy Świerklany,
- nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami Rady Gminy Świerklany.

W przypadku większej liczby kandydatów-kandydatek na członków w Komitecie Rewitalizacji, niż wskazanych powyżej, zostanie przeprowadzone losowania, przy obecności zgłoszonych kandydatów/kandydatek.

4. Kadencja Komitetu Rewitalizacji trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji w latach 2017-2025, którego ostatnim elementem będzie opracowanie Raportu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.

5. Wolny nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od 5 listopada do dnia 16 listopada 2018 roku.

6. Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz dostarczenie go w kopercie opisanej: ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KOMITETU REWITALIZACJI w jeden z wybranych sposobów:
1) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
2) bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Świerklany, w godzinach pracy tut. Urzędu.
Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Świerklany.
Formularze zgłoszeniowe-deklaracje niepodpisane lub bez danych umożliwiających kontakt z kandydatem (tj. bez imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu kandydata na członka Komitetu), niż na wzorze załączonym do ogłoszenia bądź po upływie wyznaczonego terminu podanego w pkt.5 ogłoszenia pozostaną bez rozpatrzenia.

7. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Świerklany. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

8. Szczegółowe informacje dot. naboru zamieszczono:
1) na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklany;
2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany www.swierklany.pl;
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany w zakładce Gminny Program Rewitalizacji
4) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, Jankowice.

Zraządzenie nr W.00050.2006.2018 z dnia 25 października 2018 roku.

Deklaracja przystąpienia

Sesja Rady Gminy On line

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

logo204x53eaktywni

karta seniora

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

Senior

telefony

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326