herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Informuję, iż w dniu 30 listopada 2018r. o godz. 11,30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22.11.2018r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 249/XXXVIII/17 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2018-2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowanych zwolnień na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Gminie Świerklany.
 23. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący    
Rady Gminy Świerklany
Anna Kula-Piecha   

 

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326