herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Załącznik nr 5 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Świerklany

Karta do głosowania

w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świerklany 2020 rok ( Sołectwo Świerklany Dolne)

Zasady głosowania:

1. każdy głosujący może wybrać jeden projekt

2. w celu oddania głosu należy wypełnić białe pola

Głos będzie uznany za nieważny, gdy:

1. karta do głosowania będzie wypełniona niewłaściwie lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych danych, a w przypadku głosowania pisemnego dane na karcie zostaną wpisane nieczytelnie,

2. numer PESEL głosującego będzie niepoprawny,

3. głos zostanie oddany przez osobę, która w pierwszym dniu głosowania nie miała ukończonych 16 lat,

głos zostanie oddany więcej niż jeden raz,

głos zostanie oddany przez osobę, która nie jest mieszkańcem danego sołectwa,
w ramach którego głosowany jest projekt,

głos oddany przez osobę niebędącą zameldowaną na pobyt stały i tymczasowy.

Numer wniosku:*

Wniosek nr ŚwD-1/2020 – Projekt “Nowa kuchnia-nowe możliwości”

PESEL:*

RODO:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuje się Głosujących, że:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Świerklany danych osobowych Głosujących jest Wójt Gminy Świerklany. Adres Urzędu Gminy Świerklany: 44-266 Świerklany, ul. Kościelna 85, tel. 32 43 27 500, e-mail: ug@swierklany.pl

2. W Urzędzie Gminy Świerklany został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@swierklany.pl

3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań nałożonych na gminę w celu wykonywania przez Urząd Gminy Świerklany ustawowych zadań publicznych, określonych w art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu oddania głosu na projekt do IV edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Świerklany.

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie w celu weryfikacji, oceny dokumentacji IV edycji Budżetu Obywatelskiego oraz tym, którym na podstawie odrębnych przepisów przysługuje prawo kontroli, jak również zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia głosowania propozycji do budżetu obywatelskiego lub całkowitego zakończenia realizacji projektu, a następnie zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresie działania archiwów państwowych (Dz.U.2011.14.67 ze zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez 5 lat.   

7. Głosujący ma prawo:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
-na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
-na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Głosującemu nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.  

9. Głosujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Obowiązek podania danych osobowych Głosującego jest wymogiem określonym
w uchwale Rady Gminy Świerklany  nr 53/VII/19 z 28.02.2019r., w związku z oddaniem głosu na projekt do budżetu obywatelskiego na rok 2020. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do oddania ważnego głosu na projekt zgłoszony do IV edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Świerklany. Karta głosowania nie zawierająca wymaganych danych osobowych uznana zostanie jako głos nieważny.

11. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym nie podlegają profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO.​

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008