herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

WÓJT GMINY ŚWIERKLANY OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości

- działek nr 539/25 i 252/25 stanowiących własność Gminy.

I. Informacje o działkach

- księga wieczysta GL1Y/00098143/9;

- jednostka rejestrowa nr G.1092;

- powierzchnia 1,1537 ha;

- działki są niezabudowane, nieuzbrojone, nieogrodzone, nie posiadają bezpośredniego dojazdu

do drogi publicznej (jedynie poprzez służebność od ulicy Spacerowej), posiadają kształt

nieregularny;

- przeznaczenie nieruchomości w planie-zagospodarowania przestrzennego

4 R - tereny rolnicze i 4 ZL – tereny lasów” ;

- przeznaczenie w planie zagospodarowania wyklucza zabudowę mieszkaniową

nieruchomości;

- teren zagrożony osuwaniem się mas ziemnych;

- przez teren nieruchomości przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN.

II. Cena wywoławcza netto – 85 585 zł (sprzedaż zwolniona z VAT).

III. Obciążenia nieruchomości

- dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów;

IV. Zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

V. Termin i miejsce przetargu - 28 listopada 2017r. o godz. 1000 w sali nr 28

na I piętrze budynku Urzędu Gminy Świerklany.

VI. Wadium

Wadium w wysokości 9000 zł należy wnieść do dnia 23 listopada 2017r.

przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świerklany: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju nr 39 8470 0001 2001 0012 9323 0005.

Wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu

przetargu. Wadium wniesione przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny

nabycia nieruchomości.

VII. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zwycięzca przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie spisania umowy, podanym w zawiadomieniu . Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

VIII. Pozostałe informacje

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany w dniu 24.10.2017 r.

Ceną nabycia nieruchomości będzie wylicytowana cena netto (sprzedaż zwolniona z VAT).

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

Szczegółowe informacje są dostępne w UG Świerklany w pok. 14, tel. 032 4327513.

Świerklany dnia 23.10.2016r.

Świerklany dnia 28.11.2017r.

                                              INFORMACJA  O  WYNIKU  PRZETARGU

Na  podstawie § 12 Rozporządzenia  Rady  Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie  przeprowadzenia przetargów oraz  rokowań  na zbycie  nieruchomości – podaje się do publicznej  wiadomości  informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego:

  I.  Data i miejsce przeprowadzonego przetargu

28. 11. 2017 rok;   Urząd  Gminy  Świerklany      

 II.  Oznaczenie nieruchomości

 Obręb:  Świerklany Dolne  k.m. 2;  K.W.  GL1Y / 00098143/9.

III.  Inne  dane dotyczące przetargu:

L.p. Nr działki Liczba stron dopuszczonych do uczestnictwa  w  przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości

[ zł ]

Najwyższa cena  osiągnięta  na  przetargu 

[ zł ]

Imię i nazwisko osoby ustalonej  jako  nabywca  nieruchomości
1.

539/25

252/25

0

85 585

- - - - - -


Brak osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

Uwaga:

Kwota  w kolumnie  4  jest kwotą netto.  

Przewodniczący  komisji  przetargowej

                                                                                                      Czesław  Fydrych    

Sesja Rady Gminy On line

akcja zima

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326