herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Wykaz spraw

Witamy na stronie Wirtualnego Biura Urzędu Gminy Świerklany,  poniżej przedstawiamy wykaz usługi realizowanych przez Urząd. Część usług oprócz drogi tradycyjnej możecie Państwo zrealizować przez internet łącząc się bezposrednio z Platformą PeUP.

Instrukcja korzystania z platformy PeUP

 

Wykaz spraw wg wydziałów

 

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska

Nadanie numeru porządkowego
Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów
Rozgraniczenie nieruchomości
Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego

 

Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu
Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu studium
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium
Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed zbyciem nieruchomości
Wydanie opinii o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)
Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Złożenie wniosku o odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości
Złożenie wniosku o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę lub o wykupienie nieruchomości lub jej części
Złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)

Gospodarka Komunalna

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wydanie zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny
Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

Referat Podatków

Podatki - osoby fizyczne
 
Podatki - osoby prawne
 
Zaświadczenia
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od środków transportowych
Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych (zmiana miejsca zamieszkania/siedziby, przedłużenie czasowego wycofania z ruchu, korekta błędnie wypełnionej deklaracji)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych
Dokonanie zwrotu lub przerachowań w zakresie należności niepodatkowych
Interpretacja w zakresie prawa podatkowego
Opłata za posiadanie psa
Stwierdzenie nadpłaty podatku
Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) - osoby fizyczne
Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) - osoby prawne
Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Zwrot opłaty skarbowej

 

Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnych.

Dowody

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej
Zameldowanie decyzją administracyjną
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego
Wymeldowanie decyzją administracyjną
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z poza granicy
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Wydanie zaświadczenie z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych
Dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo lub nigdzie nie zameldowanego
Głosowanie korespondencyjne przez wyborców
Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców
Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców
Udostępnienie rejestru wyborców
Udostępnienie spisu wyborców
Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta
Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców
Wpisanie obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do rejestru wyborców
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Działalność Gospodarcza

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska
Referat Podatków
Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnych.
Samodzielne Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Komisji Rady Gminy i Przedsiębiorczości

Sesja Rady Gminy On line

akcja zima

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326