herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Informacja o XLIII sesji Rady Gminy Świerklany

Informuję, iż w dniu 14 czerwca 2018r. o godz. 15,30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17.05.2018r.
4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
5. Wykonanie budżetu Gminy za 2017 rok – absolutorium:
    1) a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok,
        b) sprawozdanie finansowe Gminy Świerklany za rok 2017,
        c) informacja o stanie mienia komunalnego.
    2) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Świerklany sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok;
    3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2017 rok;
    4) przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerklany o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;
    5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017;
    6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 200/XXXI/17 Rady Gminy Świerklany z dnia 22.06.2017r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Gminie Świerklany.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 259/XXXIX/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerklany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.
14. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
15. Interpelacje radnych.
16. Wnioski, pytania i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Świerklany
Justyna Błatoń

Sesja Rady Gminy On line

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326