herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Informacja o XI sesji Rady Gminy Świerklany

Informuję, iż w dniu 26 czerwca 2019r. o godz. 800 w sali narad Urzędu Gminy w Świerklanach przy ul. Kościelnej 85, odbędzie się XI sesja Rady Gminy Świerklany..

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z 16.05.2019r.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Świerklany za 2018 rok:
  1. debata nad raportem.
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Świerklany.
 5. Wykonanie budżetu Gminy za 2018 rok – absolutorium:
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,
  2. sprawozdanie finansowe Gminy Świerklany za rok 2018,
  3. informacja o stanie mienia komunalnego.
  4. przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Świerklany sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok;
  5. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok;
  6. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerklany o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;
  7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018.
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/V/18 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2019-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Świerklany do 2034 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świerklany nr 52/VII/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 11.  Informacja roczna o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Świerklany 2015-2023 – Raport za 2018 rok.
 12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca                                                      
Rady Gminy Świerklany                                                

Anna Kula-Piecha                                                     

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008