herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

WAŻNE - o udzielaniu stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U.2019.1481, rozdział 8a) Urząd Gminy Świerklany informuje zainteresowanych, że od dnia 28 sierpnia 2019 roku można będzie pobierać druki wniosków o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2019/2020. Druki wniosków wraz z towarzyszącymi im załącznikami dostępne są w Referacie Księgowości i Finansów (II piętro) oraz poniżej. Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w Urzędzie Gminy Świerklany (Referat Księgowości i Finansów, II piętro, pok. 2.06) w dniach od 1 do 15 września 2019 roku. Uwaga – przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Szczegóły

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świerklany znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także pochodzi z rodziny niepełnej.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych;

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Świerklany.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł.                                   

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2019 roku. Prawidłowo wypełniony wniosek o stypendium powinien zawierać komplet dokumentów, w tym potwierdzających wysokość dochodu.

 Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

-  wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia;

-  wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

W przypadku składania wniosków dla kilku uczniów, należy złożyć wnioski ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO ucznia wraz z wymaganymi załącznikami.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

  1. Wniosku.
  2. Zaświadczenia dyrektora szkoły o uczęszczaniu ucznia do danej placówki szkolnej.
  3. Dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

* z tytułu stosunku pracy (zaświadczenie lub oświadczenie);

* z tytułu umowy agencyjnej, zlecenia lub umowy o dzieło (zaświadczenie lub oświadczenie);

* z tytułu emerytury lub renty (odcinek emerytury/renty lub decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/renty).

4. Zaświadczenie lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i osiągniętych dochodach z prac dorywczych.

5. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych.

6. Wyroki sądowe o mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja  z GOPS – fundusz alimentacyjny. 

7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok (brutto, netto) – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacania składek w ZUS – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o  zryczałtowanym podatku dochodowym.

9. Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku, świadczenie opiekuńcze itp.

10. Złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych lub innych dochodów nie podlegających opodatkowaniu, (dodatek mieszkaniowy, inne), a zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym.

11. Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu np. świadectwo pracy.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (netto) wszystkich członków rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Pełnomocnictwo przy składaniu wniosku – dziecko pełnoletnie

Pełnomocnictwo – dziecko uzyskuje pełnoletność w czasie roku szkolnego

Zaświadczenie o uzyskanych dochodach

Oświadczenie o wysokości dochodów

Oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu dla osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Oświadczenie o otrzymywaniu alimentów

Oświadczenie o osiąganych dochodach z prac dorywczych lub innych dochodach nie podlegających opodatkowaniu (np. dodatek mieszkaniowy, inne)

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Katalog materiałów podlegających refundacji

kadencja20142018 2

akcja zima

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe