Turystyka, sport i rekreacja


Wobec zniszczeń wywołanych eksploatacją węgla na terenie gminy Świerklany, istotne wydaje się dążenie do zachowania cennych form przyrody Środowisko  przyrodnicze Świerklan Górnychpołożonych w południowo-wschodniej części, poza obszarem eksploatacji górniczej. Do takich form należą tereny przewidziane do ochrony jako użytki ekologiczne. Utrzymanie lasów w północno-zachodniej części gminy zapewnia racjonalne wykorzystanie terenu narażonego na szkody górnicze, a rekultywacja zbiornika Podkościele i nowych zapadlisk ukierunkowana na rekreację wraz z utrzymaniem okolicznych zalesień może doprowadzić do powstania atrakcyjnego kompleksu służącego sobotnio-niedzielnemu wypoczynkowi.

Funkcje rekreacyjne spełniają niewielkie kompleksy leśne, znajdujące się w północnej części gminy. Są one wykorzystywane przez okoliczną ludność do turystyki pieszej oraz form krótkopobytowych. Krajobrazowo najatrakcyjniejsze wydają się być Las Królewiok i Las Podlesie i jako takie są ekstensywnie wykorzystane do takich właśnie form wypoczynku. Ruch turystyczny odbywa się tu głównie po wytyczonych szlakach. Omijają one enklawy odmiennej flory i fauny np. lokalne podmokłości i oczka wodne, a także zapobiegają powierzchniowej erozji gleb, wpływającej niekorzystnie na stosunki wodne terenów otaczających.

Niewątpliwą atrakcją turystyczną gminy jest naturalne źródełko zwane Studzienką znajdujące się na terenie Lasu Podlesie, Studzienka  na terenie Lasu Podlesie w Jankowicachw pobliżu szybu nr VI KWK Jankowice. Do miejsca tego prowadzi prócz szlaku Jankowickiego również asfaltowa droga, będąca przedłużeniem ul. Księdza Walentego. W Lesie Królewiok występują dość liczne wiekowe okazy buków o wymiarach jak dotąd nie kwalifikujących do objęcia ochroną prawną, pozostawione w drzewostanie jako tzw. przestoje.

Turystyka, sport i rekreacja rozwijają się dzięki istniejącym na terenie gminy ośrodkom rekreacyjnym, obiektom sportowym oraz przebiegającym tędy szlakom turystycznym i ścieżkom rowerowym. Nie bez znaczenia są również osiągnięcia miejscowych klubów i organizacji sportowych oraz organizowane imprezy kulturalno-sportowe o zasięgu ponadlokalnym.