herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Nie kupuj dziecku podręczników

Rodzicom uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum przypominamy o tym, że nie powinni kupować podręczników na nowy rok szkolny – zgodnie z założeniami reformy podręcznikowej ich dzieci otrzymają we wrześniu darmowe książki, z których będą korzystały, by następnie przekazać pomoce młodszym kolegom.

W minionym roku szkolnym z darmowych podręczników uczyły się dzieci z I klas SP. W roku szkolnym 2015/2016 dołączą do nich drugoklasiści oraz czwartoklasiści, a także uczniowie I klas gimnazjum. Docelowo, w 2017 r. z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych korzystać będą uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów.

Wraz z reformą podręcznikową wprowadzany jest autorski program Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Wyprawka szkolna”, na realizację którego rząd zdecydował się przekazać kwotę 51 mln zł. Program ten stanowi kontynuację poprzednich programów i zakłada pomoc uczniom o specjalnych potrzebach. Szacuje się, że w 2015 r. ok. 213,3 tys. uczniów, w tym ok. 91,6 tys. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zostanie objętych ww. pomocą. W zależności od klasy wysokość dofinansowania wyniesie od 225 zł do 450 zł, a w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta może sięgać nawet 770 zł.

Pomoc zostanie skierowana do trzech grup uczniów:

- najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

- uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;

- uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Tym samym, program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

Z kolei pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

- uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;

- uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);

- uczniom niepełnosprawnym, bez względu na dochód.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o dochodach. Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy.

Informacje dotyczące uczniów z terenu naszej gminy udzielane są w poszczególnych szkołach oraz w GZOPO – tel. (32) 430 46 66.

na podstawie materiałów MEN, szczegóły pod adresem:

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawa-szkolna-2015-przyjeta-przez-rade-ministrow.html

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326