herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Przypominamy - stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U.2018.1457, Rozdział 8a) Urząd Gminy Świerklany informuje zainteresowane osoby, że od 20 sierpnia 2018 roku w Referacie Księgowości i Finansów UG (II piętro) można będzie pobierać druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Druki te wraz z załącznikami można również pobrać ze strony internetowej www.swierklany.pl (dostępne poniżej).

WNIOSKI o stypendia szkolne dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Świerklany przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Świerklany (księgowość) od 3 września do 15 września 2018 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do 15 października 2018 r.

UWAGA! Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski!

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.;

Świadczenia pomocy materialnej przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych;

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Świerklany.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.                                      

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł, przy czym od 1 października kwota kryterium dochodowego ulega zwiększeniu do kwoty 528 zł.                                                          

Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2018 r. Prawidłowo wypełniony wniosek o stypendium winien zawierać komplet dokumentów, w tym potwierdzających wysokość dochodu.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

- wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia;

- wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

W przypadku składania wniosków dla kilku uczniów, należy złożyć wnioski ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO ucznia wraz z wymaganymi załącznikami.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

1. Wniosku;

2. Zaświadczenia dyrektora szkoły o uczęszczaniu ucznia do danej placówki szkolnej;                                    

3. Dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

- z tytułu stosunku pracy (zaświadczenie lub oświadczenie);

- z tytułu umowy agencyjnej, zlecenia lub umowy o dzieło (zaświadczenie lub oświadczenie);

- z tytułu emerytury lub renty (odcinek emerytury/renty lub decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/renty.

4. Zaświadczenie lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i osiągniętych dochodach z prac dorywczych. 

5. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych.

6. Wyroki sądowe o mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia                          

komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – fundusz alimentacyjny.

7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok (brutto, netto) – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacania składek w ZUS – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

9. Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku, świadczenie opiekuńcze itp.

10. Złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych lub innych dochodów nie podlegających opodatkowaniu, (dodatek mieszkaniowy, inne), a zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym.

11. Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu np. świadectwo pracy. 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (netto) wszystkich członków rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. 

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

Pełnomocnictwo przy składaniu wniosku – dziecko pełnoletnie

Pełnomocnictwo – dziecko uzyskuje pełnoletność w czasie roku szkolnego

Zaświadczenie o uzyskanych dochodach

Oświadczenie o wysokości dochodów

Oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu dla osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Oświadczenie o otrzymywaniu alimentów

Oświadczenie o osiąganych dochodach z prac dorywczych lub innych dochodach nie podlegających opodatkowaniu (np. dodatek mieszkaniowy, inne)

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Katalog materiałów podlegających refundacji

RODO - uczeń niepełnoletni

RODO - uczeń pełnoletni

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326