herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Biuro Obsługi Prawnej Urzędu

ul. Kościelna 85, II piętro, pok. nr 2.02, 44-266 Świerklany      

Biuro Obsługi Prawnej Urzędu podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy. Do zadań biura należy w szczególności:

 • obsługa prawna Urzędu, organów gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy,
 • współudział przy opracowywaniu statutów, regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów regulujących funkcjonowanie organów gminy, Urzędu, jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
 • udział w opracowywaniu projektów przepisów prawa miejscowego,
 • opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych wydanych przez wójta oraz projektów uchwał Rady Gminy,
 • opiniowanie projektów umów, porozumień i ugód, udział w negocjacjach nad ich tworzeniem,
 • sporządzanie opinii prawnych i komunikatów prawnych,
 • prowadzenie konsultacji prawnych,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów kpa w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,
 • występowanie przed sądami i urzędami w sprawach związanych z działalnością gminy w ramach odrębnych pełnomocnictw, prowadzenie spraw w tym zakresie,
 • współudział w organizowaniu szkoleń wewnętrznych, szczególnie z zakresu nowych rozwiązań prawnych,
 • udzielanie porad prawnych mieszkańcom z zakresu spraw załatwianych przez Urząd i jednostki organizacyjne gminy,
 • prowadzenie zbioru przepisów prawnych własnych i ogólnie obowiązujących oraz orzecznictwa, udostępnianie zbiorów osobom zainteresowanym,
 • obsługa prawna posiedzeń organów gminy oraz wg potrzeb komisji branżowych i doraźnych,
 • koordynowanie działań oraz udzielanie pomocy w zakresie realizacji zamówień publicznych,
 • nadzorowanie przebiegu procesu windykacyjnego z orzeczeń sądowych.

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326