herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Informacja dla podmiotów, których działalność powoduje emisję zanieczyszczeń do atmosfery

W ślad za pismem Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) w Warszawie, przypominamy o obowiązku raportowania do Krajowej bazy. Obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów, których działalność powoduje emisję gazów i pyłów oraz innych substancji do atmosfery. Raportowanie (do końca lutego każdego roku za rok poprzedni) wymaga wcześniejszego zarejestrowania się poprzez złożenie formularza rejestracyjnego.

Zgodnie z art. 286 ust. 3  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. z 2018r. poz. 799 z późniejszymi zmianami) podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do przedkładania marszałkowi województwa wykazu sporządzonego na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

W celu ułatwienia podmiotom korzystającym ze środowiska realizacji obowiązku, o którym mowa wyżej, w systemie Krajowej bazy została uruchomiona dodatkowa funkcjonalność, umożliwiająca przygotowanie wykazu zawierającego informacje o korzystaniu ze środowiska oraz wysokości należnych opłat do marszałka województwa, na podstawie danych z raportu do Krajowej bazy. Jest to usługa pomocnicza z której korzystanie jest dobrowolne.

Adres strony: https://krajowabaza.kobize.pl/

Ewentualne pytania nt. raportowania i korzystania z usługi prosimy kierować do KOBIZE pod numer tel. 22 5696596

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326