herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych inwestycyjnych

 

 1. Miejsce pracy: Urząd Gminy Świerklany, 44-264 Jankowice ul. Świerklańska 54. 
 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:                      

         Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 

III.   Zakres zadań  w zakresie spraw  dotyczących pozyskiwania  i rozliczania środków zewnętrznych                   

 1. Współpraca przy przygotowaniu budżetu gminy w zakresie współfinansowania projektów twardych-inwestycyjnych,  realizowanych przy udziale środków zewnętrznych.
 2. Wyszukiwanie oraz prowadzenie bazy danych o programach pomocowych krajowych
  i zagranicznych dotyczących projektów inwestycyjnych, dotacjach, pożyczkach (m.in. RPO, NFOŚiGW, WNFOŚiGW, Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej, programy rządowe i inne).
 3. Prowadzenie prac nad przygotowaniem wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków pomocowych w zakresie projektów inwestycyjnych, w tym ich opracowywanie.
 4. Realizacja projektów związanych z wykorzystaniem środków i programów pomocowych z zakresu projektów inwestycyjnych, w tym rozliczanie i przygotowywanie wniosków o płatność.
 5. Monitorowanie realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 6. Koordynowanie prac związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie, pożyczki, itp.
 7. Opracowywanie informacji dotyczących tematu pozyskiwania środków zewnętrznych na potrzeby Wójta Gminy i mediów.
 8. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami dysponującymi środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizację gminy.
 9. Współpraca z referatami urzędu i samodzielnymi stanowiskami oraz z zakładami  i jednostkami podległymi Gminie w zakresie identyfikowania inwestycji i działań przeznaczonych do współfinansowania ze środków finansowych pomocowych.
 10. Współpraca z pracownikami merytorycznymi komórek związanych z techniczną realizacją zadań oraz informowanie tych pracowników o wymaganiach stawianych przez instytucje udzielające pomocy finansowej mających wpływ na przygotowanie oraz o zmianach dokumentów tj. SIWZ, protokoły odbioru, opisy faktur, itp.
 11. Udział w szkoleniach, warsztatach oraz innych spotkaniach dotyczących możliwości pozyskania środków pomocowych i realizacji działań z ich udziałem.
 12. Wykonywanie innych czynności nieujętych w ww. zakresie obowiązków, a związanych z realizacją konkretnych działań w ramach projektów inwestycyjnych.
 13. Inicjowanie i koordynowanie prac związanych z Budżetem Obywatelskim.
 14. Prowadzenie spraw związanych z udziałem Gminy w spółkach, stowarzyszeniach itp.

Wymagania niezbędne kandydata:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych.
 3. Posiadanie wykształcenia wyższego - magisterskie.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
 6. Znajomość przepisów:  ustawa o samorządzie gminnym,  ustawa o finansach publicznych, ustawa  o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego.
 7. Znajomość  Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 dla województwa śląskiego.
 8. Co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej w zakresie pozyskiwania lub realizacji projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych w obszarze: koordynacja, promocja, monitoring lub ewaluacja.

Wymagania dodatkowe kandydata:

 1. Znajomość problematyki pozyskiwania funduszy pomocowych.
 2. Umiejętność posługiwania się aplikacjami internetowymi.
 3. Wiedza na temat elektronicznego obiegu dokumentów (SEKAP) oraz platformy usług  elektronicznych (PEUP).
 4. Znajomość języka obcego (preferowany angielski).

Wymagane  dokumenty składane przez kandydata:

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys – curriculum vitae.
 3. Dokumenty poświadczające staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu).
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzające wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim.
 7. Oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie.
 8. Kwestionariusz osobowy 

Warunki pracy na danym stanowisku:

1.    praca na pełen etat,

2.    praca przy komputerze.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności, które zostanie dołączone do jego akt osobowych.
 2. Z wyłonionym kandydatem zostanie najpierw zawarta umowa na czas określony nieprzekraczający 6 miesięcy.

W treści oferty należy zamieścić formułę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych)”. Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do dnia  20 października  2017 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Świerklanach (pok. nr 11) osobiście lub drogą pocztową. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór do pracy na stanowisko  podinspektora ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych inwestycyjnych”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja  o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świerklany. Dokumenty naboru osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole jako 5 najlepszych kandydatów, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty naboru pozostałych osób, które nie zakwalifikowały się  mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych. Jeśli przez okres 3 miesięcy osoba zainteresowana nie zgłosi się po odbiór dokumentów, dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

  Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Świerklany. Pracownikiem do kontaktów z kandydatami jest  Barbara Zientek - tel. (032) 4327531.

                                                                   (podpis wójta)                                      

Data publikacji: 9 październik 2017 r.

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326