herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Aktualności

I. Miejsce pracy: Urząd Gminy Świerklany, 44-264 Jankowice ul. Świerklańska 54.

II.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

III. Zakres zadań:

1. Prowadzenie rejestru mieszkańców.
2. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych.
3. Przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu i powrotu z zagranicy.
4. Wymeldowywanie z pobytu stałego i czasowego.
5. Prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach meldunkowych.
6. Aktualizacja rejestru PESEL
7. Rejestrowanie wszelkich zmian dotyczących ewidencji ludności w aplikacji „Żródło.”
8. Sporządzanie wykazów:
- wojskowych
- dzieci do przedszkoli
- uczniów do szkół i gimnazjum.
9. Udostępnianie danych osobowych i wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz z rejestru cudzoziemców zgodnie z przepisami prawa.
10. Dokonywanie zameldowań cudzoziemców i prowadzenie ich rejestru.
11. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy tematycznie związanych z zakresem czynności.
12. Występowanie do MSWiA o nadanie PESEL.
13. Prowadzenie spraw dotyczących repatriantów.
14. Prowadzenie listy obecności pracowników Urzędu Gminy.
15. Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu Gminy.
16. Prowadzenie rejestru delegacji.
17. Wykonywanie zadań z zakresu USC za wyjątkiem zadań zastrzeżonych dla Kierownika USC.
18.Wykonywanie prac zleconych przez Wójta , Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Ogólnych, które nie zostały ujęte w niniejszym zakresie zadań.

IV. Wymagania niezbędne kandydata:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku prawo lub administracja.
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
6. Znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu pracy.
7. Znajomość obsługi komputera , w tym przynajmniej programów: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
8. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
9. Oświadczenie o możliwości podjęcia pracy od dnia 02.11.2016r.
10. Doświadczenie wynikające z pracy w administracji publicznej - minimalny staż pracy – 2 lata.

V . Wymagania dodatkowe kandydata:

1. Podstawowa wiedza na temat elektronicznego obiegu dokumentów (SEKAP) oraz platformy usług elektronicznych (PEUP)
2. Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki).
3. Znajomość obsługi aplikacji ŹRÓDŁO.

VI . Wymagane dokumenty składane przez kandydata:

1. List motywacyjny
2. Życiorys – curriculum vitae.
3. Dokumenty poświadczające staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
4. Kserokopie dyplomów potwierdzające wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach, kserokopia prawo jazdy.
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim.
7. Oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie.

VII . Warunki pracy na danym stanowisku:

1. Praca przy komputerze, praca wiąże się również z wyjazdami w teren.

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności, które zostanie dołączone do jego akt osobowych.
2. Z wyłonionym kandydatem zostanie najpierw zawarta umowa na czas określony nieprzekraczający 6 miesięcy.


W treści oferty należy zamieścić formułę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”.Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do dnia 19 sierpnia 2016 roku. w sekretariacie Urzędu Gminy w Świerklanach (pok. nr 21) osobiście lub drogą pocztową. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór do pracy na stanowisko podinspektora ds. meldunkowych”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świerklany. Dokumenty naboru osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole jako 5 najlepszych kandydatów będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty naboru pozostałych osób, które nie zakwalifikowały się mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych. Jeśli przez okres 3 miesięcy osoba zainteresowana nie zgłosi się po odbiór dokumentów, dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Świerklany. Pracownikiem do kontaktów z kandydatami będzie Pani Małgorzata Dudek tel. (032) 4327526.

 

Wójt Gminy Świerklany

(-) Tomasz Pieczka

Data publikacji: 08 sierpień 2016 rok.

kadencja20142018 2

Sesja Rady Gminy On line

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe