herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Aktualności

 

1. Miejsce i adres jednostki

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach

ul. Kościelna 85

44-266 Świerklany

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego

Referent ds. księgowości

Wymiar 1 etat.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym

Wymagania niezbędne:

1) obywatelsko polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na pracę na ww. stanowisku,

6) bardzo dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, oprogramowanie MS Word, MS Excel,

7) wykształcenie min. średnie ekonomiczne lub wyższe (o kierunku: rachunkowość, finanse),

8) doświadczenie co najmniej 1 rok stażu pracy w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,

9) znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości, rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o pracownikach samorządowych, o podatku od towarów i usług, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

2) znajomości programu księgowego (FK Finanse lub OPTIMA) ,

3) posiadanie umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, sprawozdań, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe
i przewidywane założenia,

4) predyspozycje osobowościowe:

samodzielność w organizowaniu i planowaniu działań własnych,
umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
umiejętność pracy w zespole,
obowiązkowość, sumienność, uczciwość, bezstronność,
zdolności analityczne,
umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dochodów i wydatków jednostek obsługiwanych w tym Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach,

2) przyjmowanie dowodów księgowych od obsługiwanych jednostek,

3) dokonywanie kontroli wstępnej oraz formalno-rachunkowej dokumentów księgowych,

4) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

5) kontrola zgodności operacji gospodarczej i finansowej z planem jednostki,

6) bieżąca realizacja budżetu i informowanie dyrektorów jednostek o przebiegu realizacji budżetu,

7) uzgadnianie planów finansowych oraz środków otrzymanych na realizację wydatków,

8) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego obsługiwanych jednostek,

9) prawidłowe dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont,

10) terminowe przygotowanie w systemie bankowym przelewów (w tym w formie MPP) dot. należności i zobowiązań oraz weryfikacje kontrahentów w wykazie podatników
(tzw. biała lista) po otrzymaniu faktury z jednostki oraz przed dokonaniem każdej płatności zgodnie z określonymi procedurami,

11) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych oraz innych wymaganych przepisami prawa bądź przez instytucje nadrzędne obsługiwanych jednostek,

12) prowadzenie rozliczeń VAT za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności, monitorowanie rachunków VAT obsługiwanych jednostek, oraz czy faktury zostały prawidłowo i w całości zapłacone,

13) rozliczanie podatku VAT od towarów i usług Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Świerklanach.

14) wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej dotyczącej scentralizowanego, wspólnego z Gminą Świerklany rozliczania podatku od towarów,

15) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych i statystycznych,

16) sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń,

17) rozliczenie środków finansowych pozyskanych z dotacji i konkursów.

 

5. Informacje o warunkach pracy na stanowisku

1) praca w pełnym wymiarze etatu,

2) praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,

3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin, na piętrze budynku, budynek przystosowany do osób niepełnosprawnych.

 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnieni osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

 

7. Wymagane dokumenty

1) oryginał oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1,

2) list motywacyjny,

3) curriculum vitea z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

4) oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego,

5) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

6) oświadczenie kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,

8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

9) oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,

10) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wykształcenie
(tj. dyplomy, świadectwa, kursy kwalifikacyjne lub inne dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje),

11) kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy bądź zaświadczenie
z zakładu pracy,

12) podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektyw 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) – załącznik nr 2.

13) w przypadku podania dobrowolnych danych osobowy należy wypełnić i przedłożyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3.

UWAGA:

- List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

- Kserokopie złożonych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

- Dokumenty należy składać w języku polskim, w przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku należy dołączyć ich tłumaczenie przysięgłe.

 

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć w terminie do 24 stycznia 2020 roku do godz. 13:00, w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach na piętrze budynku w pokoju
nr 1.30, w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Referenta ds. księgowości”.

 

9. Informacje dodatkowe

1) postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, o terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieniu drogą telefoniczną bądź w inny skuteczny sposób,

2) aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do GZOPO w Świerklanach,

3) planowane zatrudnienie: luty 2020 roku,

4) dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 430 91 55,

5) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP GZOPO oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Świerklany,

6) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektyw 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), informuje się, że:

a) administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana w dokumentacji aplikacyjnych jest Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach, 44-266 Świerklany ul. Kościelna 85, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu – Kamil Gąsior,

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze określone w ogłoszeniu o naborze,

c) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom zewnętrznych,

d) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,

e) może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane,

f) posiadanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z art. 221 Kp (Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – tj Dz. U. z 2019, poz. 1495 z póź. zm.) oraz art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r., - tj. Dz. U. z 2019, poz. 1282)

g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować, że złożone dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

Dyrektor

Gminnego Zespołu Obsługi

Placówek Oświatowych w Świerklanach

(-) Kamil Gąsior

 

Świerklany, dnia 13 stycznia 2020 roku

 

Załączniki:

kadencja20142018 2

akcja zima

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe