Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zawiadamia, iż w dniu 27 kwietnia 2023r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LXVI sesja Rady Gminy Świerklany.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22.03.2023r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 28.03.2023r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2023-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 390/LX/22 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego celem przygotowania projektu o dofinansowanie w ramach działania 10.06 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy finansowej Miastu Rybnik, na przygotowanie projektu o dofinansowanie w ramach działania 10.06 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklany.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Świerklany a Wojewodą Śląskim w przedmiocie przekazania Gminie Świerklany obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Świerklany.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 14. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerklanach za rok 2022.
 15. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

 

 

 

  Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

    Anna Kula-Piecha