Na prośbę Komendy Miejskiej Policji w Rybniku – Komisariatu Policji w Boguszowicach zamieszczamy informację o działaniach, jakie podejmowane są przez stróżów prawa w odpowiedzi na zdarzające się przypadki zakłócania ładu i porządku publicznego w naszej gminie.

Chodzi między innymi o teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jankowicach, gdzie najczęściej w godzinach wieczorno-nocnych dochodzi do zakłócania ciszy nocnej, spożywania alkoholu czy zaśmiecania. W odpowiedzi na powyższe, dzielnicowy mł. asp. Przemysław Zielonka stworzył plan priorytetowy, który realizowany będzie do końca września br. i który przewiduje zwiększenie częstotliwości patroli w tym rejonie.

Podobne przypadki odnotowywane są w rejonie boiska i terenu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi oraz Przedszkola nr 2 w Świerklanach przy ul. 3-go Maja 18. Szczegóły poniżej.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego

dzielnicowej młodszej aspirant Anny Tannebaum

na okres od 1.04.2023 r. do 30.09.2023 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Zagrożenie dotyczy otoczenia w rejonie boiska i terenu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi oraz Przedszkola nr 2 w Świerklanach przy ul. 3-go Maja 18, gdzie w rejonie w/w placówek ma dochodzić do popełniania demoralizacji i czynów karalnych przez osoby nieletnie. W szczególności w rejonie boiska szkoły, ławek przy przedszkolu w godzinach popołudniowo – wieczornych zbiera się grupa młodzieży, która ma tam przesiadywać, zaśmiecać tereny szkoły i przedszkola, niszczyć bieżnię szkoły, spożywać alkohol.

 

Zakładany cel do osiągnięcia

Ograniczenie istniejącego problemu, przywrócenie obowiązującego porządku prawnego, zapobieżenie nasilaniu się zjawiska demoralizacji, popełniania czynów karalnych, w tym nieprzestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz popełniania innych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa (np. zaśmiecania i niszczenia podległego terenu szkoły/przedszkola). 

Z tego powodu, w okresie od 1.04.2023 r. do 30.09.2023 r. zostały zaplanowane różne działania, między innymi częste kontrole Policji i obserwacje terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 i Przedszkolu nr 2 w Świerklanach. Poza wspomnianym rejonem będą również kontrolowane tereny przy Szkole Podstawowej nr 1 i Przedszkolu nr 1 w Świerklanach oraz tereny Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świerklanach przy ul. Strażackiej.