Urząd Gminy Świerklany informuje, że w związku ze stwierdzeniem na terenie powiatu raciborskiego ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), Rozporządzeniem z dnia 25 kwietnia 2023r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod pozycją 3496, Wojewoda Śląski wyznaczył strefę objętą zakażeniem tą chorobą,  obejmującą obszary powiatów raciborskiego, wodzisławskiego, rybnickiego oraz miasta Rybnik. Pełna treść ogłoszenia poniżej.

 

OGŁOSZENIE W ZWIĄZKU ZE SWIERDZENIEM OGNISK

WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)

Urząd Gminy Świerklany informuje, że w związku ze stwierdzeniem na terenie powiatu raciborskiego, ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), Wojewoda Śląski Rozporządzeniem z dnia 25 kwietnia 2023r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod pozycją 3496, wyznaczył strefę objętą zakażeniem tą chorobą,  obejmującą obszary powiatów raciborskiego, wodzisławskiego, rybnickiego oraz miasta Rybnik.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia, w strefie objętej zakażeniem nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2) monitorowanie i niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1 z późn. zm.);

3) niezwłoczne oczyszczenie i odkażenie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;

4) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);

5) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;

6) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;

7) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających - przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżającego;

8) posiadaczowi zwierząt:

a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych,

b) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,

c) zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Zgodnie z §  3. rozporządzenia w strefie objętej zakażeniem zakazuje się:

1) przemieszczania ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków przez ludzi;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

 

Zgodnie z § 8 rozporządzenia, nakazy i zakazy, o których mowa wyżej, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo w strefie objętej zakażeniem.

Obszar strefy objętej zakażeniem podlega oznakowaniu tablicami ostrzegawczymi na drogach publicznych, przy wjeździe w obszar strefy.