W środę 24 maja br., podczas sesji Rady Gminy Świerklany wójt Tomasz Pieczka uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Radni przyjęli także raport o stanie gminy za ubiegły rok i udzielili wójtowi wotum zaufania. Wcześniej odbyła się debata nad raportem.

Radni zapoznali się ponadto ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, sprawozdaniem finansowym Gminy Świerklany za miniony rok, informacją o stanie mienia komunalnego, jak również przedstawiona została im pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca przedłożonego przez Wójta Gminy Świerklany, sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok. O udzielenie wójtowi Tomaszowi Pieczce absolutorium wnioskowała również działająca przy Radzie Gminy Świerklany, Komisja Rewizyjna.