Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zawiadamia, iż w dniu 20 czerwca 2023r. o godz. 10:15 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LXVIII sesja Rady Gminy Świerklany.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24.05.2023r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2023-2028.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 390/LX/22 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie „Żłobek w Jankowicach”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Żłobkowi w Jankowicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Jankowicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 278/XLI/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Świerklanach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerklany w 2023 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklany.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerklany z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

    Anna Kula-Piecha