Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Gminie Świerklany przyznane zostały środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację w roku 2023 programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Chodzi o świadczenie usług opiekuńczych względem niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy – pomoc asystenta osobistego w wykonywaniu przez nich codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym (pomoc w pielęgnacji, przygotowywanie posiłków, załatwianie spraw urzędowych, wizyty u lekarza, spacery, itp.). 

Adresatami działań zgodnie z zapisami programu są:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Warto dodać, że tegoroczne działania stanowią kontynuację poprzednich edycji programu. W bieżącym roku zaangażowanych zostało 8 asystentów osobistych, z którymi gmina podpisała 9 umów-zleceń (jeden z asystentów zajmuje się dwiema osobami niepełnosprawnymi). Wsparciem objętych zostało 9 mieszkańców, w tym 3 osoby poniżej 18 roku życia. Łączna liczba godzin asystencji osobistej finansowanych w ramach programu wynosi 1254. Pomoc osobom, które zostały objęte wsparciem, świadczona jest bezpłatnie.