Program związany z opieką wytchnieniową adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny osoby niepełnosprawnej (wstępnych i zstępnych), przez faktycznych opiekunów oraz przez osoby zamieszkujące z osobą niepełnosprawną. Chodzi o to, aby osoby na co dzień zajmujące się chorymi, miały szansę wyjść do lekarza, na zakupy, załatwić urzędowe sprawy, itp., a w czasie ich nieobecności osobą wymagającą ciągłej opieki zajmuje się zatrudniony w ramach projektu opiekun. 

Program „Opieka wytchnieniowa” realizowany jest pod egidą Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, a jego uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Podobnie gmina - nie musi wnosić wkładu własnego w realizację działań w tym zakresie (zewnętrzne wsparcie finansowe na poziomie stu procent). Podobnie jak w przypadku Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, tegoroczne działania podejmowane w ramach Opieki wytchnieniowej stanowią kontynuację działań prowadzonych już wcześniej - gminie zależy na udzieleniu jak największej pomocy osobom, które dotyka problem niepełnosprawności (odciążenie osób opiekujących się chorymi, aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami).

Dzięki pozyskanym środkom, w roku 2023 realizowanych jest w Gminie Świerklany 1998 godzin wsparcia dla 15 opiekunów osób niepełnosprawnych, poprzez zapewnienie im usług opieki wytchnieniowej realizowanej w miejscu ich zamieszkiwania z osobą niepełnosprawną. Opiekunów mamy zatrudnionych w projekcie 10, którzy zajmują się 4 dzieci i 11 osobami dorosłymi.