Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zawiadamia, iż w dniu 06 lipca 2023r. o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LXIX sesja Rady Gminy Świerklany.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20.06.2023r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie „Żłobek w Jankowicach”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Żłobkowi w Jankowicach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Jankowicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 132/XVIII/16 Rady Gminy Świerklany z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Świerklany.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2023-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 390/LX/22 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2023.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

 Anna Kula-Piecha