Na prośbę Śląskiej Izby Rolniczej zamieszczamy informację o odbywających się 24 września br. wyborach do działającego pod jej egidą, walnego zgromadzenia.

Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych, czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby. Członkiem izby rolniczej z mocy prawa, jest każda osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Przysługuje im prawo kandydowania i głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych. Szczegóły na www.sir-katowice.pl w zakładce „WYBORY DO IZB ROLNICZYCH” oraz poniżej.