Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094 ze zm.), Wójt Gminy Świerklany podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świerklany na lata 2023-2026, z perspektywą do roku 2030” i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Więcej informacji na stronie BIP Świerklany pod adresem: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świerklany - Komunikaty - Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklany - Projekt POŚ Gmina Świerklany 28.07.2023 (swierklany.pl)