Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zawiadamia, iż w dniu 24 sierpnia 2023r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LXX sesja Rady Gminy Świerklany.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 06.07.2023r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2023-2028.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 390/LX/22 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydacie na ławnika.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Funduszy Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Świerklanach.
 12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

    Anna Kula-Piecha