Rodzicom niepełnosprawnych dzieci, którzy zainteresowani są realizacją we własnym zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do    szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie umowy z Gminą, informujemy, że do dnia 11 września br. powinni oni złożyć stosowny wniosek w tej sprawie wraz z informacją dotyczącą pojazdu do Urzędu Gminy Świerklany.

 

Wniosek i informację można pobrać klikając pod ogłoszeniem, jak również jest są one dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Świerklany, pok. 2.09 (II p.), w godzinach pracy urzędu. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczamy poniżej, jak również udzielane są one pod numerem telefonu (32) 432 75 32.

 

Na mocy art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 i art. 39a  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U.2023 poz. 900 ze zm.) Gmina zobowiązana jest do:

 

    zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym, na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

    zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

    zapewnienia dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

  1. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  2. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

    zwrotu kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 2 i 3, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 2 i 3, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Dodany: wtorek, 22 sierpień 2023 08:49
Wielkość: 11.57 KB
Dodany: wtorek, 22 sierpień 2023 08:50
Wielkość: 119.87 KB