Uwaga Mieszkańcy Gminy Świerklany - ruszyła trzecia edycja Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Moja Woda”, który ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce. Właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać nawet 6 tys. zł dotacji na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. W poprzednich edycjach Programu tylko w województwie śląskim dotacje otrzymało ponad 6 tysięcy Beneficjentów.

Program „Moja Woda” pomaga chronić zasoby wody poprzez zwiększanie retencji przy budynkach jednorodzinnych oraz gospodarczych i wykorzystywanie zgromadzonej w ten sposób wody opadowej i roztopowej. Drogą do osiągnięcia tego celu jest udzielanie osobom fizycznym (gospodarstwom domowym) dofinansowania na budowę przydomowych systemów „małej retencji” na terenie prywatnej posesji. Chodzi o zatrzymanie jak najwięcej ilości wody opadowej, która będzie mogła być ponownie wykorzystana do utrzymywania przydomowego ogródka. Dodatkowo program ten ma cel edukacyjny. Każdy z nas może przyczynić się do zwiększenia poziomu retencji wody i tym samym przeciwdziałać skutkom suszy.

NFOŚiGW realizuje program „Moja Woda” we współpracy z funduszami wojewódzkimi. W przypadku woj. śląskiego jest to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. WFOŚiGW przekaże właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości z domem jednorodzinnym, dofinansowanie na instalacje, które pozwolą zatrzymać deszczówkę w obrębie nieruchomości. Dzięki temu wody opadowe lub roztopowe z posesji nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej albo do rowów odwadniających czy na sąsiadujące tereny, ulice i place), za to posłużą do nawadniania, podlewania roślin w ogrodach oraz do innych celów bytowych i gospodarczych.

Dotacja w wysokości 6 tys. zł obejmuje do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia służącego przydomowej retencji. Środki należy przeznaczyć na zakup komponentów, które będą trwałą częścią systemu nawadniania czy innego wykorzystywania wód opadowych oraz na koszty adaptacji elementów już istniejących. W zakres inwestycji wchodzi zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach i tzw. „oczkach wodnych”, retencjonowania w gruncie i na dachach oraz wykorzystywania zebranej wody z pomocą pomp, przewodów, filtrów, zraszaczy i innych urządzeń.

W ramach poprzednich edycji Programu zainteresowanie w województwie śląskim było ogromne – przyznane zostały dotacje ponad 6 tysiącom beneficjentów, którym wypłacono blisko 19 mln zł. Celem jest zbudowanie 67,6 tys. przydomowych instalacji retencyjnych i zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej w ilości 3,38 mln m3 rocznie.

 

Podsumowanie informacji

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza od dnia 03.08.2023 roku III nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie III naboru wniosków, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1) Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.katowice.pl/ (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.

 

2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po lewej stronie w zakładce „MOJA WODA (formularz wniosku) ”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

 

3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.

 

4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć: w wersji papierowej do: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice

- w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków powinny posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.katowice.pl

Pełna treść programu „Moja Woda” oraz regulamin naboru wniosków i wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków dostępne są na stronie https://www.wfosigw.katowice.pl/program-moja-woda-iii-nabor-2023-dla-wnioskow-skladanych-w-2023-roku.html

opis grafiki: plakaty przedstawiają logo programu oraz organizatorów, białe napisy na niebieskim tle, motyw zbiornika na deszczówkę i oczka wodnego (dostępność cyfrowa)