Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zawiadamia, iż w dniu 28 września 2023r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LXXI sesja Rady Gminy Świerklany.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24.08.2023r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2023-2028.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 390/LX/22 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 439/LXVIII/23 Rady Gminy Świerklany z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerklany w 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świerklany na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Anny w Świerklanach dotacji na sfinansowanie renowacji zabytkowego krzyża zlokalizowanego przy ul. Ligonia w Świerklanach.
 10. Wybory ławnika do Sądu Okręgowego w Rybniku:
  1. przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych;
  2. omówienie zasad głosowania zgodnie z regulaminem głosowania;
  3. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem ławnika do Sądu Okręgowego w Rybniku na kadencję 2024-2027;
  4. przeprowadzenie wyborów;
  5. protokół Komisji Skrutacyjnej;
  6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika sądowego.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

    Anna Kula-Piecha