Wyborca, który czasowo przebywa poza miejscem zameldowania na pobyt stały lub poza miejscem zamieszkania, w tym również wyborca zameldowany na pobyt czasowy, bądź wyborca nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli do dnia 12 października 2023 r., złoży w Kancelarii Urzędu Gminy Świerklany wniosek o zmianę miejsca głosowania.