Poniżej zamieszczamy apel dzielnicowego asp. Przemysława Zielonki do mieszkańców Jankowic, a w szczególności do rodziców osób nieletnich.

Z uwagi na zgłoszenia przejawów demoralizacji wśród nieletnich w rejonie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach i na placu zabaw mieszczącym się przy ul. Równoległej 5 oraz według poczynionych ustaleń, ma tam dochodzić do popełniania czynów karalnych przez osoby nieletnie, co prowadzi do zjawiska demoralizacji. Zdiagnozowano zagrożenie w postaci spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, puszczania głośno muzyki, zaśmiecania terenu szkoły oraz dewastacji mienia na terenie Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Jankowicach. Do zdarzeń dochodzi w rejonie skweru przy boisku, pod wiatami oraz na placu zabaw.

Do powyższych zdarzeń dochodzi najczęściej w piątki i w weekendy w godzinach popołudniowo-wieczornych. Z tego powodu, w okresie trwania Planu Priorytetowego, tj. od 1.10.2023 r. do dnia 31.03.2024 r. zostały zaplanowane działania, między innymi częste kontrole Policji i obserwowanie placu zabaw oraz rejonu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Jankowicach, mieszczących się przy ul. Równoległej 5, a także przeprowadzanie rozmów profilaktycznych w klasach ww. szkoły celem uświadomienia uczniów konsekwencji prawnych za popełnienie czynów karalnych.

Nadmieniam, że jeżeli osoba nieletnia popełni czyn zabroniony i będzie łamać przepisy prawa, to zostanie skierowana sprawa do Sądu Rejonowego w Rybniku, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich.

 

                                                              Informację sporządził asp. Przemysław Zielonka

                                                              Dzielnicowy Posterunku Policji w Świerklanach

                                                              tel. +48 47 8557541

                                                              tel. 727 032 190