Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zawiadamia, iż w dniu 26 października 2023r. o godz. 16:30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LXXII sesja Rady Gminy Świerklany.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.09.2023r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2023-2028.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 390/LX/22 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Anny w Świerklanach dotacji na sfinansowanie renowacji zabytkowego krzyża zlokalizowanego przy ul. Ligonia w Świerklanach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi działającymi na terenie Gminy Świerklany.
 9. Informacja Wójta Gminy Świerklany w sprawie oświadczeń majątkowych Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie oświadczeń majątkowych radnych, Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

    Anna Kula-Piecha