Na prośbę Związku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zamieszczamy informację dla podmiotów gospodarczych, których przedsięwzięcia wpisują się w proces transformacji gospodarczej.

Na stronie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 zostało opublikowane ogłoszenie  o dodatkowym naborze fiszek projektowych dla dużych przedsiębiorstw, których przedsięwzięcia wpisują się w proces transformacji gospodarczej. Wsparcie realizowane będzie w ramach programu FESL 2021-2027 – działanie 10.4.

Warunki, jakie muszą spełniać przedsięwzięcia ubiegające się o wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, są następujące:

- muszą mieć charakter inwestycji produkcyjnej,

- są niezbędne do realizacji Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030,

- przyczyniają się do wprowadzenia gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 r. i do osiągnięcia powiązanych celów środowiskowych,

- nie prowadzą do relokacji zgodnie z wymogami art. 66 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.,

- wsparcie dofinansowanej inwestycji jest niezbędne do tworzenia miejsc pracy oraz jest uzasadnione analizą luki zatrudnieniowej w rozumieniu art. 11 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji,

- miejsce realizacji projektu zlokalizowane jest na terenie województwa śląskiego w jednym z 7 podregionów objętych procesem transformacji: katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim lub sosnowieckim,

- wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 ust. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

 

Fiszki projektowe, można składać od 10 października 2023 r. do 11 grudnia 2023 r. Szczegóły naboru dostępne są tutaj:

https://funduszeue.slaskie.pl/czytaj/nabor_fiszek_dla_duzych_przedsiebiorstw