Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem właściciela nieruchomości, a tym samym wszystkich osób, które zamieszkują na terenie danej nieruchomości, jest zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny. Ustawa nie przewiduje już możliwości zaznaczenia w deklaracji braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Oznacza to, że wszystkie dotychczasowe deklaracje, w których zaznaczono brak prowadzenia selektywnej zbiórki, muszą zostać zastąpione deklaracjami wskazującymi prowadzenie selektywnej zbiórki.

Wobec powyższego wymogu, właściciele nieruchomości, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach wskazali brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zobligowani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Świerklany, przesłać ją elektroniczną skrzynką podawczą (ePUAP) lub tradycyjną pocztą.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które mają złożoną deklarację i które zadeklarowały prowadzenie selektywnej zbiórki, nie muszą składać deklaracji ponownie.