Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XLII/255/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Świerklany w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaka ratownika z terenu Gminy Świerklany na lata 2024-2025. Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Nr W.0050.75.2024 Wójta Gminy Świerklany z dn. 11.03.2024 r., które dostępne jest poniżej. 

Dodany: poniedziałek, 11 marzec 2024 15:15
Wielkość: 256.14 KB