Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 21 marca 2024r. o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LXXVII sesja Rady Gminy Świerklany.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 13.02.2024r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 14.03.2024r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2024-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 483/LXXIV/23 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerklany w 2024 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerklany na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Świerklany.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świerklany na lata 2024-2027.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Rzymskokatolickiej Parafii pw. Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich dotacji na sfinansowanie remontu więźby dachowej oraz dachu w zabytkowym Kościele Boże Ciała w Jankowicach Rybnickich.
 14. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2023r. oraz potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.
 15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach w 2023 roku oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 16. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerklanach za 2023 rok.
 17. Sprawozdanie Wójta Gminy Świerklany z wykonania Programu współpracy Gminy Świerklany z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
 18. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

    Anna Kula-Piecha