Wójt Gminy Świerklany informuje, iż na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 174 ze zm.), zniesiony został obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 r. nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków.

Znowelizowany art. 28 ust. 4 pkt 1 cyt. ustawy wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

Zgodnie z nowym brzmieniem powyższego przepisu, uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) gospodarstwa rolnego, nie uwzględniając gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat, której zawarcie potwierdził burmistrz (wójt), właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, osobie niebędącej:

  1. małżonkiem emeryta lub rencisty
  2. jego zstępnym lub pasierbem,
  3. osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4. małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c

W celu uzyskania potwierdzenia należy zgłosić się do tut. Urzędu Gminy do Referatu Podatków pok. 0.02 (parter). Uzyskanie potwierdzenia nie podlega opłacie skarbowej.

Wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.

UWAGA! Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca. Wobec tego wydzierżawiający i dzierżawca zobowiązani są złożyć w tut. Referacie Podatków informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Podstawa prawna:

  • art. 28 ust. 4 pkt. 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2020 poz. 174 z późn. zm)
  • art. 3 pkt 3 oraz art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 poz. 333),
  • art. 2 ust. 1 pkt 1) lit b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2020 poz. 1546 z późn. zm.)