Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych inwestycyjnych w Urzędzie Gminy Świerklany. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do dnia 1 czerwca 2021 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Świerklanach (pok. nr 09) przy ul. Kościelnej 85 - osobiście lub drogą pocztową. Szczegółowe informacje na temat oferty pracy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej