Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne dotacje i wsparcie pomostowe na założenie własnej działalności gospodarczej mogą otrzymać uczestnicy projektu pt.: „Samodzielni!”. Realizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie MOST, któremu pomagają partnerzy: Lokalna Grupa Działania Wspólny Rozwój oraz Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy. Bezpłatna oferta skierowana jest do 48 osób z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w tym do mieszkańców naszej gminy.

Zgodnie z zapisami projektowymi, uczestnikiem/uczestniczką projektu mogą zostać osoby, które spełniają wszystkie niżej wymienione warunki:

 1. są bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy;
 2. nie kształcą się;
 3. nie szkolą się (do 4 tygodni po zakończeniu szkolenia);
 4. są w wieku 18-29;
 5. zamieszkują obszar subregionu zachodniego województwa śląskiego;
 6. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 z powodu COVID-19;
 7. nie są osobami, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy);
 8. nie są absolwentami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do 2 lat po opuszczeniu ośrodków) oraz nie są osobami, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu);
 9. nie są matkami przebywającymi w domach samotnej matki;
 10. nie są osobami, które opuściły zakłady karne lub areszty śledcze lub zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich(do 2 lat po opuszczeniu);
 11. nie są osobami, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej);
 12. nie są osobami, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie);
 13. nie są imigrantami, reemigrantami oraz osobami odchodzącymi z rolnictwa.

Projekt realizowany będzie do końca marca 2023 r. Zaplanowano dwa nabory uczestników:

- 11-30 czerwca 2021 r.

- 1-22 listopada 2021 r.

Szczegółowych informacji można szukać na stronie www.mostkatowice.org/samodzielni