W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 19 lipca 2021 roku, otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” (konkurs ogłoszony na podstawie Zarządzenia nr W.0050.122.2021 Wójta Gminy Świerklany), informujemy, że w ramach konkursu nie wpłynęła żadna oferta. Tym samym, otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” pozostał nierozstrzygnięty.

Realizacja zadania finansowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.