Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zmianami), zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nagła choroba w rodzinie ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia, pożar, powódź lub klęska żywiołowa, inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia). Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składane są w Urzędzie Gminy Świerklany w terminie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać  w Referacie Księgowości i Finansów (II piętro, pok. 2.04) oraz na stronie internetowej www.swierklany.pl

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego może złożyć:

  1. rodzic lub prawny opiekun ucznia;
  2. pełnoletni uczeń;
  3. dyrektor szkoły.

Wnioskodawca składając wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego winien do niego dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, oraz wskazujące, że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczniów.

Dokumentami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego mogą być:

  • akt zgonu ( w przypadku śmierci rodzica lub opiekuna prawnego);
  • zaświadczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego (w przypadku choroby);
  • zaświadczenie ze Straży Pożarnej o wystąpieniu pożaru;
  • zaświadczenie z Policji o kradzieży, itp.

Dokumentami potwierdzającymi, że wystąpienie zdarzenia losowego miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczniów mogą być: oświadczenia o dochodach rodziny ucznia w okresie poprzedzającym wystąpienie zdarzenia oraz w okresie po jego wystąpieniu ( w przypadku zgonu członka rodzny), faktury i rachunki za leki i leczenie itp.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620,00 zł.

Pliki do pobrania: