Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U.2020.1327, Rozdział 8a), Urząd Gminy Świerklany informuje zainteresowane osoby, że począwszy od 25 sierpnia 2021 roku można pobierać druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Dostępne są one w Referacie Księgowości i Finansów (II piętro). Druki wniosków wraz z załącznikami można również pobrać na stronie internetowej www.swierklany.pl

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świerklany znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także pochodzi z rodziny niepełnej.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych;
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Świerklany.

 

Wnioski o stypendia szkolne dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Świerklany przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Świerklany (księgowość, pok. 2.04, tel. 32 4327509 ) od 1 września do 15 września 2021 roku. UWAGA ! BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł.

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2021 roku. Prawidłowo wypełniony wniosek o stypendium powinien zawierać komplet dokumentów, w tym potwierdzających wysokość dochodu.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

 • wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia;
 • wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

W przypadku składania wniosków dla kilku uczniów, należy złożyć wnioski ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO ucznia wraz z wymaganymi załącznikami.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

 1. Wniosku;
 2. Zaświadczenia dyrektora szkoły o uczęszczaniu ucznia do danej placówki szkolnej;
 3. Dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:
  • z tytułu stosunku pracy (zaświadczenie lub oświadczenie);
  • z tytułu umowy agencyjnej, zlecenia lub umowy o dzieło (zaświadczenie lub oświadczenie);
  • z tytułu emerytury lub renty (odcinek emerytury/renty lub decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/renty);            
 4. Zaświadczenie lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i osiągniętych dochodach z prac dorywczych;
 5. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych;
 6. Wyroki sądowe o mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja  z GOPS – fundusz alimentacyjny;     
 7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok (brutto, netto) – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacania składek w ZUS – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o  zryczałtowanym podatku dochodowym;                                                           
 9. Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku, świadczenie opiekuńcze, itp.
 10. Złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych lub innych dochodów nie podlegających opodatkowaniu, ( dodatek mieszkaniowy, inne), a zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym.
 11. Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu np. świadectwo pracy. 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (netto ) wszystkich członków rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. 

 

Pliki do pobrania: