Rodzice, którzy sami zapewniają dowóz i opiekę swoim dzieciom do szkół i przedszkoli, zainteresowani uzyskaniem zwrotu kosztów tego dowozu, powinni złożyć stosowne wnioski wraz z załącznikiem  do dnia 31 sierpnia br. do Urzędu Gminy Świerklany (kancelaria na parterze budynku).

Przypominamy, że na mocy art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U.2021, poz. 1082) Gmina zobowiązana jest do:

  1. zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;
  2. zapewnienie  uczniom  niepełnosprawnym,  których  kształcenie  i wychowanie  odbywa  się  na  podstawie  art. 127 ustawy,  bezpłatnego  transportu  i opieki  w czasie  przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością  ruchową, w  tym  z  afazją,  z niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do  końca  roku  szkolnego  w roku  kalendarzowym,  w którym  uczeń  kończy  21. rok życia;
  3. zapewnienie  dzieciom  i młodzieży,  o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy,  a także  dzieciom  i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do  końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
    1. 24.  rok  życia  – w przypadku  uczniów  z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność  intelektualna,
    2. 25.  rok  życia  – w przypadku  uczestników  zajęć  rewalidacyjno- -wychowawczych.

 Wzór wniosku do pobrania poniżej: